Definitii

Definitii

A.N.I.M.M.C.

– Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, a fost infiintata prin Hotararea de Guvern nr 753 / 3 iulie 2003, preluand intreaga structura organizatorica, atributiile si functiile Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, modificata si completata prin HG nr.2007/2004

Agentia are ca scop realizarea Programului de guvernare pe perioada 2005-2008 în domeniul dezvoltarii sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist si în domeniul comertului interior si îndeplinirea atributiilor ce îi revin în calitate de organism intermediar pentru programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” desemnare rezultata în urma negocierilor la Capitolul 21 „Politica regionala si instrumente structurale”.

Cod C.A.E.N.

– Clasificarea Activitatii din Economia Nationala – Conform Legii nr. 656/6 octombrie1997art.2, CAEN constituie cadrul unitar de interes general, a carei utilizare este obligatorie pentru ordonarea informatiilor referitoare la activitatile economice si sociale. Conform art. 3, CAEN se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice si locale, unitati bugetare, agenti economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicate, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizare activitatii. Incadrarea de catre Comisia Nationala pentru Statistica a unei unitati prevazute la atr. 3 intr-o entitate de clasificare potrivit CAEN – sectiune, subsectiune, diviziune, grupa sau clasa – nu presupune crearea de drepturi sau obligatii pentru unitatea respectiva.

Credit

– Contract in baza caruia un beneficiar primeste o valoare monetara in prezent pe care urmeaza sa o ramburseze creditorului la o data in viitor identificata sau identificabila. Solicitantul creditului trebuie, de regula, sa plateasca celui de la care a imprumutat suma de bani o dobanda, odata cu rata de credit sau lunar, anual . Creditul este acordat pe o perioada de timp determinata. Creditul trebuie rambursat (inapoiat ) creditorului ( de ex. Banca ), respectandu-se metodologia stabilita in contractul de creditare ( lunar, anual etc.).

Efecte

1. Efecte primare sunt efectele ( polite sau bilete de ordin ) emise ca reprezentare a creantei exportatorului asupra cumparatorului (credit furnizor), sau de creditor asupra debitorului (credit cumparator ), scontate de catre o banca. 2. Efecte prezentative ( si cateodata, gresit, efecte proforma ) sunt efectele ( polite in general ) emise pentru a materializa o creanta si a permite mobilizarea acestea atunci cand ea nu este reprezentata individual sau global de catre efectele primare. Aceasta ipoteza se poate intalni in cazul in care contractele sau conventiile de deschidere de credit prevad pentru scadentele principalului si ale dobanzilor plati prin simplu virament, sau in cazul in care este necesara materializarea creantelor subcontractantilor, iar efectele primare nu-l privesc decat pe contractantul principal.

Factoring

– Finantarea facturilor de o institutie bancara. Operatiunea consta in colectarea facturilor, acoperirea riscului de neplata a facturilor de la furnizori, administrare facturilor.

F.N.G.C.I.M.M.

– Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – Instrument activ al politicii Guvernamentale in sustinerea accesului la finantare si a dezvoltarii sectorului IMM din Romania. Activitatea principala a Fondului consta in garantarea creditelor sau a altor instrumente financiare care pot fi obtinute de catre intreprinderile mici si mijlocii de la bancile comerciale sau alte institutii finantatoare.

Grant

(ajutor financiar nerambursabil ) – Contributia financiara la realizarea unui proiect care ii este oferita solicitantului fara obligatia rambursarii ulteriare.

I.M.M.

– Intreprinderi Micii si Mijlocii – Conform Legii 346/14.07.2004 art.2. prin întreprindere se întelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata potrivit legilor în vigoare sa faca acte si fapte de comert, în scopul obtinerii de profit, în conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice în mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale în vigoare. Conform art.3 intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pâna la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul în lei a 5 milioane euro.

Portofoliul de proiecte

– o lista de proiecte identificate, elaborate , selectate si ierarhizate pentru o finantare ulteriora.

Program Operational Regional

– Document, reprezentand o parte a Cadrului de Sprijin Comunitar, ce contine prioritati de dezvoltare si masuri specifice regiunilor de dezvoltare – concordante cu prioritatile nationale de dezvoltare regionala – identificate si agreate prin cele 8 subprograme operationale regionale elaborate de Agentia pentru dezvoltare Regionala.

Proiect

– Set de actiuni executate intr-o perioada de timp, cu momente bine definite de inceput si de sfarsit, cu un scop clar al activitatilor de efectuat, cu buget propriu si un nivel specificat al rezultatelor de obtinut.

Scontare

– Operatiunea prin care o banca cumpara un efect de comert de la proprietarul acestuia inaintea scadentei in schimbul unei plati lichide imediate (mai mici decat valoarea efectiva a efectului de comerti datorita ratei scontului = taxe bancare). Pentru a procura lichiditati, acaesta banca poate apoi sa revanda efectul de comerti altei banci ( sau altui partener ), pe piata monetara : aceasta operatiune se numeste rescontare. Rata scontului depinde de rata pietei monetare, de riscurile specifice operatiunii ( valoare totala, durata, calitate emitatorului ) si de remuneratia ce-i revine bancii.

Legislatie

FORMELE DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR ECONOMICE DE CATRE INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII :

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in M.OF. nr. 1066/17.11.2004

Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, modificata prin Lg. 370/2002

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in M.OF. Partea I, nr. 15/1998

Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii juridice si a falimentului, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare, in M.OF. 424/2004

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in M.OF. nr. 299/94

Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in M.OF. nr. 355/1999

Hotarea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea conditiilor in care pot presta munca persoanelor care nu incheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentand comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile generale de munca si protectie sociala

Legea nr. 53/2003 petru aprobarea Codului muncii

Hotararea Guvernului nr. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in M.OF. 164/2003

Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

Legea nr. 19/2000 privind sistemul publice de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata

ACHIZITII PUBLICE

1. Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public- privat

2. Hotarea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonata Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public- privat

3. Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2002

4. Hotarea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonatei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, modificata prin H.G. nr.874/2003

5. Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electonice, aprobata prin Legea nr. 468/2002 si Legea nr. 535/2003

PRACTICI COMERCIALE, CONCURENTA SI REGIMUL PRETURILOR

Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si aprobata prin Legea nr. 650/2002

Hotarea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

Ordinul nr. 601/2002 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN

Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicat in M.OF. nr. 483/05.07.2002

Hotarea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicat in M.OF. nr. 365/2002

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

Legea nr. 298/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

Legea concurentei nr.21/1996, publicata in M.OF. 88/30.04.1996.

DISCIPLINA FINANCIAR-CONTABILA

Ordinul nr.1313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoane juridice, modificat si completat prin O.R.D. nr. 462/2001

Ordinul nr. 179/2002 privind modificarea Ordinului finantelor nr. 1313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat

Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, publicat in M.OF. nr. 24/31.01.1996

Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicat in M.OF. nr. 429/18.06.2003

Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificari si completari ulterioare, publicata in M.OF. nr. 48/14.01.2005

Ordinul nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in M.OF. nr. 279/25.04.2002

Legea nr. 87/1994 privind evaziunea fiscala, cu modificari si comlpetari ulterioare, republicata in M.OF. nr. 545/29.07.2003

Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicat in M.OF. nr. 368/19.12.1997

Ordinul nr. 989/2002 privind tiparirea, inscrierea si numerotarea formularelor cu regim special, publicat in M.OF. nr. 561/31.07.2002

Ordinul nr. 2264/2001 pentru aprobarea modelelor formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila si a normelor privind intocmirea si utilizarea acestora, publicat in M.OF. nr. 136/21.02.2002

Ordinul nr. 599/2002 pentru aprobarea unor modele de formulare specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila, publicat in M.OF. nr. 362/30.05.2002

Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2055/1998 privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997, publicat in M.OF. nr. 442/20.11.1998

Ordinul nr. 29/2003 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor de formularelor commune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicat in M.OF. nr. 48/23.01.2003

CODUL FISCAL

1. Legea nr. 571/2003, modificat prin Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 123/2004, Ordonanta Guvernului nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004, Legea nr. 163/2005 si Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 30/2005.